Tương lai của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào đa dạng sinh học

Quỹ Đối tác Hệ sinh thái Quan trọng (CEPF) cho phép xã hội dân sự bảo vệ các điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế giới — các hệ sinh thái giàu sinh học cần thiết cho nhân loại nhưng vẫn bị đe dọa nghiêm trọng.
Two gray monkeys sit on a tree branch.
Voọc đeo kính (Trachypithecus obscurus), Nước Thái Lan.
© O.Langran

Khám phá dự án

Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ CEPF, các tổ chức xã hội dân sự trên toàn cầu đang cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và giúp cộng đồng phát triển. Tìm hiểu những gì họ đang làm bằng cách nhấp vào các điểm nóng về đa dạng sinh học được đánh dấu trên bản đồ.

Hiện đang đầu tư
3135 Dự án trong Tất cả các vùng

trang

MỚI TỪ CEPF

Biodiversity in Madagascar and the Indian Ocean Islands: Solutions to Climate Change
Đa dạng sinh học ở Madagascar và quần đảo Ấn Độ Dương: Giải pháp cho biến đổi khí hậu
CEPF đang hoạt động như thế nào để bảo vệ hệ sinh thái ở Madagascar và Quần đảo Ấn Độ Dương trước biến đổi khí hậu.
Crowned lemurs in a tree with title text.
Tác động của CEPF 2022 và Báo cáo thường niên
Đọc về tác động hiện tại và tích lũy được tạo ra bằng cách trao quyền cho công tác bảo tồn do địa phương lãnh đạo đối với một số hệ sinh thái giàu sinh học nhất nhưng đang bị đe dọa trên thế giới. (PDF - 14.6 MB)
Front of a parade with a banner reading Futuro é Indígena and large Earth balloon.
Khung đa dạng sinh học toàn cầu mới và cộng đồng bản địa
Một cơ hội để sắp xếp các mục tiêu toàn cầu với các ưu tiên của người bản địa